ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE, CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2015
20/09/2015

Al saló de sessions de l'AJUNTAMENT DE BENICOLET, a les dinou hores i cinc minuts del 30 de juny de 2015, es reuneixen sota la presidència de la Sra. Alcaldessa Sra. Llúcia Gregori Català (Compromís per Benicolet), com a assistents, els regidors

 

N’`Angel Canet Català (Compromís per Benicolet)

Na Rosa Canet Alborch (Compromís per Benicolet)

En Mateo Prats Prats (PP)

Na Inmaculada Llopis Gilabert (PP)

En José Manuel Boscà Martínez (PP)

N’ Agustín Alborch Martínez (PSOE)

 

Està present la Sra. Eva Rodríguez Molina Secretària-interventora per aixecar Acta de la Sessió, i prestar durant la mateixa l'assessorament legal preceptiu.

 

Declarat obert l'acte per la Presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes consignats en l'Ordre del Dia, del tenor:

 

1r APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, EXTRAORDINÀRIA DE 13 DE JUNY.

La secretària  dóna lectura extractada de l'acta de la sessió extraordinària de 13 de juny remesa juntament amb la convocatòria de la present sessió.

Pel sr. regidor D. Agustín Alborch Martínez es posa de manifest l'error comès en el seu cognom. On diu Agustín Alborch Prats i també on diu Agustín Alborch Català ha de dir sempre Agustín Alborch Martínez.

 

Per la secretària es posa de manifest un altre error advertit un cop repartida l'acta. On diu onze regidors ha de dir 7.

 

Corregits els errors i sotmesa a votació és trobada conforme i aprovada per unanimitat dels membres corporatius presents (6 de 6; núm legal 7)

 

2n) DACIÓ DE COMPTE DELS GRUPS POLÍTICS CONSTITUÏTS EN EL PLE I PORTAVEU.

La Sra.Alcaldesa cedeix la paraula a la Secretària.

 

 Per la Secretària s'informa al ple dels escrits presentats pels diferents grups polítics, d'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals RD 2568/86 de 28 de novembre.

 

Pel Partit Popular es presenta escrit subscrit per tots els seus membres integrant-se en aquest grup polític els tres regidors inclosos a les seves llistes i elegits en les passades eleccions municipals. Es designa portaveu al Sr. José Manuel Boscà Martínez i suplent a D. Mateo Prats Prats.

 

Pel Partit Socialista Obrer Espanyol es presenta escrit subscrit pel seu únic membre integrant-se en aquest grup polític i sent per tant el seua portaveu. No obstant això, atès el punt següent de l'ordre del dia, es designa suplent al següent en la llista electoral D.Ernesto Prats Peiró.

 

Pel Partit Compromís Per Benicolet (Compromís) es presenta escrit subscrit per tots els seus membres integrant-se en aquest grup polític els tres regidors inclosos a les seves llistes i elegits en les passades eleccions municipals. Es designa portaveu a D. Àngel Canet Català i suplent a la Sra. Rosa Canet Alborch.

 

El ple es dóna per assabentat i conforme.

 

 

3r ACORD SOBRE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE L'AJUNTAMENT PLE I DIES DE CELEBRACIÓ

Correspon a l'Ajuntament ple decidir la periodicitat de les sessions ordinàries a celebrar durant la legislatura; el marc legal de l'esmentat acord ve establert en l'article 46.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril de Bases de Règim Local.

La legislació esmentada exigeix ​​que com a mínim se celebre sessió ordinària cada tres mesos en els municipis de menys de 5.000 habitants.

La càrrega de treball existent en el municipi així com l'escassetat de mitjans fan necessària una fórmula de funcionament que simplifique i agilite la gestió municipal.

       Vist el que antecedeix es proposa l'adopció del següent acord:

      -Celebrar Sessió ordinària trimestralment, el primer dimarts del mes corresponent o, si és inhàbil, el següent dimarts hàbil. Les sessions ordinàries correspondran amb els mesos de setembre, desembre, març i juny.

       -Fixar Com a hora de celebració de les sessions ordinàries les 19 hores com a regla general i sense perjudici de les facultats de la Sra. Alcaldessa per convocar les sessions.

Sotmès a votació va ser aprovat per unanimitat dels membres corporatius (6 de 6; núm legal 7)

 

4t  PRESA DE CONEIXEMENT DE L'AJUNTAMENT PLE DE LA RENÚNCIA DEL REGIDOR D.AGUSTÍN ALBORCH MARTÍNEZ

Per la secretària es dóna compte al ple de la renúncia a la seua acta de regidor presentada per D. Agustín Alborch Martínez al registre d'entrada municipal amb data 23 de juny.

Vist el que antecedeix, d'acord amb el que disposa l'article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 5/85 i Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central l'ajuntament ple, per unanimitat dels seus membres ACORDA:

Prendre coneixement de la renúncia i remetre a la Junta Electoral de Zona de Gandia, atès que està vigent el període de mandat de la mateixa, certificat del present acord plenari, per tal que es procedeesca a l'expedició de credencial acreditativa del candidat al que correspon cobrir la vacant produïda, D. Ernesto Prats Peiró.

 Un cop remesa la credencial l'Ajuntament ho notificarà fefaentment al candidat a l'efecte de la seua presa de possessió davant l'ajuntament ple.

 

Donat compte de la renuncia, D. Agustín Alborch Martínez no abandona la sessió; no obstant això, atès l'eficàcia de la mateixa des de la seua dació de compte al ple, s'entén la seua presència com a ciutadà i no participa en la deliberació i votació dels assumptes

 

5è ACORD SOBRE CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

L'article 116 de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local estableix la constitució preceptiva de la Comissió Especial de Comptes en tots els municipis la finalitat és l'examen, estudi i informe dels Comptes Anuals de cada exercici abans l'1 de juny de cada any. Estarà constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la Corporació. El portaveu de cada grup polític haurà de, en escrit dirigit a la Sra. Alcaldessa, designar al regidor que haja de formar part de la mateixa. La presidència nata de la Comissió correspon a la Sra. Alcaldessa.

               Sent l'existència preceptiva, per la Sra. Alcaldessa es proposa l'adopció del següent acord:

Constituir la comissió Especial de Comptes, amb TRES membres i sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa amb la següent composició:

PRESIDENTA: Na LLÚCIA GREGORI CATALÁ

VOCALS:

- En JOSÉ MANUEL BOSCÁ MARTÍNEZ

- Sr.concejal que legalment substituesca D.AGUSTÍN ALBORCH MARTÍNEZ, atesa la seua renúncia.

Sotmès a votació va ser aprovat per unanimitat dels membres corporatius (6 de 6; núm legal 7)

 

6è) ACORD SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER

D'acord amb el RD 1732/94 de 29 de juliol, en el seu article 2.f, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, en el cas de corporacions amb secretaria de classe tercera la Tresoreria podrà ser encomanada a un membre de la Corporació. En aquest cas la competència del seu nomenament recaurà en el ple, en virtut del que estableix la Instrucció 1a .c) de l'Ordre de 16 de juliol de 1963, de Ministeri de la Governació relativa a les Instruccions sobre el règim de les dipositàries de Fons no servides per funcionaris pertanyents al Cos Nacional, Ordre que no ha estat formalment derogada per la qual cosa s'entén vigent.

El designat haurà de dipositar una fiança d'entre el 4 i el 6% del pressupost ordinari, llevat que el mateix acord de designació el rellevi d'aquesta obligació, assumint els restants membres de la corporació la responsabilitat solidària de la seua gestió.

Vist el que antecedeix,

Es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord:

        1r Designar un membre d'aquesta Corporació per a l'exercici de les funcions de Tresorer de Fons.

        2n Rellevar al regidor que preste les funcions de Tresorer de l'obligació de prestar fiança, fent constar que tots els membres de la Corporació es fan responsables solidaris del resultat de la seua gestió.

        3r Fixar la durada de l'exercici de la funció de Tresorer fins a la celebració de les pròximes Eleccions Locals, llevat de renúncia expressa del designat.

        4t Establir com a funcions principals del Regidor-Tresorer el maneig i custòdia dels fons i valors d'aquesta Entitat i l'obligació de portar els llibres de Caixa, Arqueig i Comptes Corrents de recaptació, en període voluntari i executiu.

        5è Nomenar per a ocupar aquest lloc al Regidor D. ÀNGEL CANET CATALÁ qui haurà d'acceptar expressament aquest nomenament, fent-se càrrec de les seues funcions mitjançant la signatura de l'Acta d'arqueig extraordinari de data 2015.06.13.

Sotmès a votació va ser aprovat per unanimitat dels membres corporatius (6 de 6; núm legal 7)

 

7è NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT PLE AL CONSELL ESCOLAR

L'article 38 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, RD 2568/86 estableix que en els trenta dies següents a la sessió constitutiva es convocarà sessió extraordinària per tal de resoldre entre d'altres els següents punts: "nomenament de representants de la corporació en tots els òrgans col·legiats en què haja d'estar representada "

 

L'article 126.1.c de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació estableix que el consell escolar estarà compost per, entre altres, un regidor o representant de l'Ajuntament en el terme municipal en què aquest estiga readicat.

 

Vist el que antecedeix la Sra.Alcaldesa proposa l'adopció del següent acord:

 

Nomenar Na Rosa Canet Alborch representant de l'Ajuntament de Benicolet en el consell escolar del Centre Rural Agrupat Riu Vernissa, secció de Benicolet i com a substitut a N’Àngel Canet Catalá.

 

Sotmès a votació va ser aprovat per unanimitat dels membres corporatius (6 de 6; núm legal 7)

 

8é NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL CONSORCI PER A l'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE RESIDUS.

L'article 38 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, RD 2568/86 estableix que en els trenta dies següents a la sessió constitutiva es convocarà sessió extraordinària per tal de resoldre entre d'altres els següents punts: "nomenament de representants de la corporació en tots els òrgans col·legiats en què haja d'estar representada "

 

L'Ajuntament de Benicolet forma part del Consorci per a l'Execució de les previsions del Pla Zonal de Residus. D'acord amb el que preveu l'article 7.1 dels Estatuts de dit Consorci es proposa l'adopció del següent acord:

 

PRIMER: Nomenar N’Àngel Canet Català com a representant de l'Ajuntament de Benicolet n el Consorci i Na Rosa Canet Alborch com a suplent.

SEGON: Notificar el present acord al Consorci per a la gestió del Pla zonal X, XI i XII per la seua constància i efectes

Sotmès a votació va ser aprovat per unanimitat dels membres corporatius (6 de 6; núm legal 7)

 

9é NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN LA MANCOMUNITAT DE LA VALL D'ALBAIDA

D'acord amb el que preveu l'article 97.3 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana 10/2014 cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde o alcaldessa i un altre regidor o regidora, elegit pel Ple corresponent per majoria absoluta i que es mantindrà en tant no sigui revocat pel Ple que el va elegir o perda la seua condició de regidor.

Vist el que antecedeix, atès que l'Ajuntament de Benicolet és membre de la Mancomunitat Vall d'Albaida, es proposa al ple l'adopció del següent acord:

PRIMER: Nomenar N’Àngel Canet Catalá com a vocal de l'Ajuntament de Benicolet a la Mancomunitat de la Vall d'Albaida

SEGON. Donar compte del present acord a la Mancomunitat de municipis per a la seua constància i efectes.

Sotmès a votació va ser aprovat per unanimitat dels membres corporatius (6 j de 6; núm legal 7)

 

10é NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS

Atès el que disposa l'article 10è dels Estatuts del Consorci Provincial de Bombers segons el qual l'Assemblea General estarà integrada, entre altres, per un vocal per cada un dels municipi consorciats nomenats pels seus respectius plens, podent també nomenar un suplent de manera que podran assistir a les sessions d'aquella un i altre indistintament. En la mesura que es duga a terme aquest nomenament, l'alcalde podrà actuar en representació del municipi.

Vist el que antecedeix, la Sr.Alcaldesa proposa l'adopció del següent acord:

 

Nomenar els següents representants de l'Ajuntament en el Consorci Provincial de Bombers:

Titular: N’Àngel Canet Català

Suplent: Na Rosa Canet Alborch

Sotmès a votació va ser aprovat per unanimitat dels membres corporatius presents (6 de 6; núm legal 7)

 

11é ACORD SOBRE FESTIVITATS LOCALS PER A L'ANY 2016

Vist l'escrit remés per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació pel qual es requereix a l'Ajuntament de Benicolet que determine mitjançant acord plenari les dues festivitats locals amb caràcter de no recuperablesque  hauran de celebrar-se durant el proper any.

Per la Sra.Alcaldesa se sotmet a la consideració del ple aquest assumpte, consensuant entre els dos partits, resultant adoptat per unanimitat (6 de 6; núm legal 7) el següent acord:

PRIMER: Declarar com a dies festius locals per a l'any 2016 al municipi de Benicolet, amb caràcter de no recuperables, d'acord amb el que disposa l'art. 37.2 del TR de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, RD Leg. 1/95, de 24 de març, els següents:

- 24 de juny, Sant Joan

- 18 març, vespra de Sant Josep

SEGON: Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a l'efecte d'elaboració del calendari laboral per a l'exercici 2016.

12é ACORD SOBRE APROVACIÓ DE PLA ECONÒMIC FINANCER

Per la Sra.Alcaldesa se cedeix la paraula a la secretària interventora. Amb ocasió de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014, es va informar per la intervenció municipal que el mateix incomplia l'objectiu d'estabilitat pressupostària. D'acord amb el que estableix l'article 21 de la de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la redacció que en fa la Llei orgànica 9/2013, de 20 desembre, de control del deute comercial al sector públic, i l'article 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals , cal l'aprovació pel Ple de la Corporació d'un pla econòmic financer amb una projecció temporal per assolir el reequilibri d'un any comptat a partir de l'inici de l'any següent a què es pose de manifest el desequilibri.

En aquest sentit, i dins el termini d'un mes marcat per les normes esmentades, i de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica de 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPYSF- en la redacció per la Llei Orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, el pla econòmic financer elaborat per la Regidoria d'Hisenda i Pressupostos serà presentat, previ informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (en ajuntaments , la intervenció), davant el Ple de la Corporació per a la seua aprovació. En aquest document s'assenyalen les pautes pressupostàries per assolir l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en l'horitzó temporal indicat.

D'altra banda, un cop aprovat el pla econòmic financer es procedirà a la seua remissió a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera així com la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes exclusivament informatius.

Atès l'informe de la Intervenció municipal de data 2015.05.21.

Vist el projecte de pla econòmic financer elaborat, i sotmès a votació l'ajuntament ple, per unanimitat dels seus membres presents (6 de 6; núm legal 7) ACORDA

 PRIMER.- Aprovar el Pla Econòmic Financer de l'Ajuntament per a l’exercici 2015 que, degudament diligenciat obra en l'expedient, d'acord amb el que estableix l'article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

SEGON.- Remetre dit Pla Econòmic Financer a l'òrgan de la Comunitat Autònoma que té atribuïda la tutela financera de les entitats locals.

TERCER.- Procedir a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província o als efectes exclusivament informatius d'acord amb el que assenyala l'article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 d'Estabilitat Pressupostària en la seua aplicació a les entitats locals.

 

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

13é DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE

Per la secretària es dóna compte del decret d'alcaldia 95/15 de 23 de juny pel qual es nomena 1r Tinent d'Alcalde a N’Àngel Canet Català.

El ple es dóna per assabentat i conforme.

14é DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ ESPECIAL DE COMPETÈNCIES

 

Per la secretària es dóna compte del decret d'alcaldia 96/15 de 23 de juny amb els següents nomenaments:

- Regidor d'Economia, Hisenda, Foment Econòmic, Patrimoni, Turisme i Relacions Institucionals: N’Àngel Canet Català

- Regidora de Cultura, Educació, Esports, Joventut, Sanitat, Festejos i Oci: Na Rosa Canet Alborch

Totes les delegacions atribueixen la direcció interna i gestió d'aquestes àrees amb exclusió de la facultada de dictar actes que afecten a tercers que seguirà sent competència de la Sra. Alcaldessa.

La Sra.Alcaldesa es reserva per a si les àrees d'urbanisme, serveis socials, participació ciutadana, agricultura i medi ambient.

El ple es dóna per assabentat i conforme.

Arribats a aquest punt la Sra.Alcaldesa informa al ple, i vol fer constar a l'acta, que s'ha ofert al grup majoritari de l'oposició participar en el govern municipal amb càrrecs però pel grup popular s'ha rebutjat per raons personals. Així es confirma per En Mateo Prats Prats.

 

 Finalitzat el coneixement de tots els punts de l'ordre del dia i sense que se susciten més qüestions la Sra.Alcaldesa dóna per finalitzada la sessió a les 19:28 hores del dia 30 de juny de 2015 de la qual cosa, com a secretària, done fe.

 

         Vist i plau L'ALCALDESSA, Llúcia Gregori Català                       LA SECRETÀRIA,-INTERVENTORA, Eva Molina Garrido

 

 

 

 

 Signat .: Llúcia Gregori Català Eva Rodríguez Molina

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30